Đánh giá mô hình trình diễn sử dụng phân bón lá hữu cơ PAN
Mô hình sử dụng phân bón hữu cơ nano canxi sillic - PAN trên cây Địa lan tại Đà Lạt.
Mô hình sử dụng phân bón hữu cơ nano canxi sillic - PAN trên cây Cúc đại đoá tại Đà Lạt
Kênh phân phối mới Ưu đãi phân bón PAN
Cây cafe sau khi dùng Phân bón hữu cơ PAN